Fasen van de projectselectie

Wat zijn de fasen van het projectselectieproces?

  1. Formele controle van de ontvangen dossiers: zodra de aanvragen zijn ontvangen, worden ze gecontroleerd om te verifiëren of ze aan alle formele vereisten voldoen. In deze fase wordt nagegaan of alle aanvragen volledig zijn en aan de vastgestelde criteria voldoen.
  2. Evaluatie van de dossiers door de jury: de leden van de jury evalueren en beoordelen elk de ingediende dossiers zorgvuldig. Zij houden hierbij rekening met de relevantie aan het vooraf vastgestelde thema en de potentiële impact van elk project.
  3. Eerste beraadslaging door de jury: na een grondig onderzoek van elk project komt de jury in juni bijeen om te beraadslagen en te discussiëren over de aanvragen. Zij delen hun standpunten, wisselen ideeën uit en maken een eerste selectie van de projecten.
  4. Besprekingen en ontmoeting met de peter/ meter en de projectleider: in dit stadium worden er vzw-bezoeken georganiseerd. Indien de vzw nog geen meter of peter had bij de indiening van hun dossier gaan de correspondenten, na de eerste selectie, op zoek naar een enthousiaste peter of meter waarvan zijn of haar competenties aansluiten bij de projectdoelen. Deze bezoeken zijn dan ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om de ontwikkelingsperspectieven en verwachtingen voor de peter / meter beter te begrijpen voordat de definitieve beslissing wordt genomen.
  5. Tweede beraadslaging door de jury: na de vzw-bezoeken, die tijdens de zomermaanden plaatsvinden, komt de jury voor een laatste keer bijeen voor een tweede beraadslaging. Zij houdt rekening met de nieuwe informatie die men tijdens de bezoeken aan de vzw’s heeft verkregen en maakt een finale beoordeling en selectie.
  6. Besluit van het Beheerscomité: het Beheerscomité neemt ten slotte de definitieve beslissing over de geselecteerde projecten rekening houdend met de aanbevelingen van de jury.